انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

مطالعات اجتماعی پنجم درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

138 امتیاز

4

65 امتیاز

5

55 امتیاز

7

35 امتیاز

8

33 امتیاز

9

33 امتیاز

10

25 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

13 امتیاز