انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جامعه شناسی دوازدهم درس نهم جامعه شناسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

80 امتیاز

2

60 امتیاز

3

50 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز