انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

علوم فنون دوازدهم درس 11 علوم وفنون دوازدهم
فقط سوالات با جواب
حسین رضایی

درس 11 علوم وفنون دوازدهم

آیا زنبور بی عسل وعالم بی عمل ترکیب وصفی هست

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز