انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

علوم فنون دوازدهم درس 11 علوم وفنون دوازدهم
فقط سوالات با جواب
dena darell

درس 11 علوم وفنون دوازدهم

وزن کدام قطعه نیمایی متفاوت است؟

mohadese ghorbanitan

درس 11 علوم وفنون دوازدهم

این لطفا بهم توضیح بدین؟

mohadese ghorbanitan

درس 11 علوم وفنون دوازدهم

خودارزیابی علوم فنون درس یازدهم صفحه ۱۰۹

eli .......

درس 11 علوم وفنون دوازدهم

تقطیع شعر به سوزی ده کلامم را روایی کز ان گرمی کند آتش گدایی

فاطمه زهرا علی پور

درس 11 علوم وفنون دوازدهم

شعر زیر را تقطیع هجایی کنید بسم الله الرحمن الرحیم/هست کلید در گنج حکیم

حسین رضایی

درس 11 علوم وفنون دوازدهم

آیا زنبور بی عسل وعالم بی عمل ترکیب وصفی هست

رتبه بندی کاربران

1

145 امتیاز

2

45 امتیاز

3

35 امتیاز

4

35 امتیاز

5

30 امتیاز

6

25 امتیاز

7

20 امتیاز

8

15 امتیاز

9

13 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

20

5 امتیاز