انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 11 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

3

15 امتیاز

5

10 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

8

5 امتیاز

10

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز