انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جامعه شناسی دوازدهم درس8 جامعه شناسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
❤️ مبینا ❤️

درس8 جامعه شناسی دوازدهم

تفاوت تکثر گرا و همانند سازی چیه

رتبه بندی کاربران

1

100 امتیاز

2

40 امتیاز

3

28 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

8 امتیاز