انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جامعه شناسی دوازدهم درس8 جامعه شناسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
❤️ مبینا ❤️

درس8 جامعه شناسی دوازدهم

تفاوت تکثر گرا و همانند سازی چیه

رتبه بندی کاربران

1

70 امتیاز

2

18 امتیاز

3

10 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

8

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز