انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

ریاضی چهارم فصل هفتم ریاضی چهارم
فقط سوالات با جواب
علیرضا فردنیا

فصل هفتم ریاضی چهارم

جواب معادله. x²+2x+4=0 معرکه میدم.

رتبه بندی کاربران

1

15 امتیاز

2

10 امتیاز

3

5 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

8

5 امتیاز