انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

هدیه های آسمان چهارم درس 2 هدیه های اسمانی چهارم
فقط سوالات با جواب
همتا کوچولو 👩🏻‍🦰👩🏻‍🦰

درس 2 هدیه های اسمانی چهارم

آسیه در ایمانش ماند ؟ چه کسی صندوق را از آب گرفت؟ چه کسی در صندوق بود؟

همتا کوچولو 👩🏻‍🦰👩🏻‍🦰

درس 2 هدیه های اسمانی چهارم

آسیه همسر فرعون است ؟ دایه حضرت موسی کیست؟ حضرت موسا چه کارهایی می‌توان کرد؟

نیکی مبینی

درس 2 هدیه های اسمانی چهارم

دایه ی حضرت موسا کیست

............‌.‌ ‌...............

درس 2 هدیه های اسمانی چهارم

آیا آسیه همسر فرعون بود؟ ایا آسیه در ایمانش استوار ماند ؟

رتبه بندی کاربران

3

75 امتیاز

8

35 امتیاز

9

33 امتیاز

11

25 امتیاز

12

23 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

10 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز