انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم درس 9 مطالعات اجتماعی چهارم
فقط سوالات با جواب
عطیه گودرزی

درس 9 مطالعات اجتماعی چهارم

ساعت زمان رو میشه توضیح بدین

رتبه بندی کاربران

1

15 امتیاز

2

10 امتیاز

3

5 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز