انتخاب واحد درسی

پایه دهم

سواد رسانه ای درس 12 تفکر و سواد رسانه ای
فقط سوالات با جواب
Zahra .

درس 12 تفکر و سواد رسانه ای

تصویر صفحه۹۸و تصویر سمت چپ۹۹چیست

رتبه بندی کاربران

1

354 امتیاز

3

273 امتیاز

4

217 امتیاز

5

189 امتیاز

7

185 امتیاز

8

181 امتیاز

9

175 امتیاز

10

151 امتیاز

11

135 امتیاز

12

105 امتیاز

13

96 امتیاز

14

88 امتیاز

15

80 امتیاز

16

78 امتیاز

18

73 امتیاز

19

62 امتیاز

20

61 امتیاز