انتخاب واحد درسی

پایه دهم

جامعه شناسی دهم درس 7 جامعه شناسی دهم
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

2

154 امتیاز

4

150 امتیاز

5

135 امتیاز

6

130 امتیاز

7

111 امتیاز

8

95 امتیاز

9

88 امتیاز

10

88 امتیاز

11

85 امتیاز

12

80 امتیاز

13

75 امتیاز

14

75 امتیاز

15

75 امتیاز

17

63 امتیاز

18

59 امتیاز