انتخاب واحد درسی

پایه دهم

علوم و فنون ادبی دهم درس 12 علوم و فنون ادبی دهم
فقط سوالات با جواب
حماد شاهوزهی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

علوم فنون # هرکی گفت....(عالم) (علم) راهنمای قسمت جناس هاست بگم یان میدانی پس بگو؟

رضا کاووسی

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

جزوه امتحانی کسی داره؟

دخی مغرور

درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

خود ارزیابی درس 12 را میخوام

رتبه بندی کاربران

2

63 امتیاز

3

55 امتیاز

5

23 امتیاز

6

21 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

14 امتیاز

18

10 امتیاز