انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فارسی دوازدهم درس17 فارسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
جواد محمدی

درس17 فارسی دوازدهم

مفهوم کلی هر یک از بیت های زیر را بنویسید الف:گر کسی وصف او ز زمن پرسید. بی دل از بی نشان چه گوید باز ب:فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش. بنمایید که هر کس نکند مثل من است

فاطی قا

درس17 فارسی دوازدهم

سلام در بیت سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط. یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو منظور از بهار خط چیه؟ چرا بهار خط اضافه تشبیهی؟

رتبه بندی کاربران

1

145 امتیاز

2

45 امتیاز

3

35 امتیاز

4

30 امتیاز

5

25 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

13 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز