انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فارسی دوازدهم درس17 فارسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
فاطی قا

درس17 فارسی دوازدهم

سلام در بیت سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط. یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو منظور از بهار خط چیه؟ چرا بهار خط اضافه تشبیهی؟

رتبه بندی کاربران

1

70 امتیاز

2

25 امتیاز

3

15 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

8

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

16

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز