انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 10 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
ابوالفضل هاشمی پور

درس 10 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

2

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز