انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فارسی یازدهم درس 14 فارسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
رضا موسوی

درس 14 فارسی یازدهم

نمونه سوال در چهاردهم میخواستم 💋💋💋

ارمین جهانگیری

درس 14 فارسی یازدهم

لطفا پاسخ بدید

به نام خدای جهان آفرین بینداخت شمشیر را شاه دین به شیوه بلاغی است یا عادی

فاطمه خاتمی

درس 14 فارسی یازدهم

در کدام بیت کنایه وجود ندارد؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم بنده حقمنه مامور تنم رود زره ای گر زخاکت به باد به خونه من آن زره آغشته باد

علی محمدی

درس 14 فارسی یازدهم

معنی دلیران میدان گشوده نظر که بر کینه اول که بندد کمر

reyhane ....

درس 14 فارسی یازدهم

مفهوم کنایه:(دندان به دندان خاییدن ) چی میشه ؟؟فارسی ۱۱ صفحه ۱۱۵

فاطمه نیسی

درس 14 فارسی یازدهم

صفت بیانی را دربیت زیر پیداکنید ای بی خبر از سوخته وسوختنی عشق آمدنی بود نه آموختنی

رتبه بندی کاربران

1

125 امتیاز

2

70 امتیاز

4

45 امتیاز

5

35 امتیاز

7

20 امتیاز

8

20 امتیاز

9

20 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

10 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

8 امتیاز

20

5 امتیاز